Regulamin serwisu Polish Designers 

 

§1 SŁOWNICZEK 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. „Administrator PD" lub "Usługodawca" - Agnieszka Mantusz prowadząca działalność pod nazwą POLISH DESIGNERS z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Prożka 28/11, 91-335 Łódź, posiadająca numer NIP: 7262520543.
 2. „Cena Sprzedającego" - Cena Towaru pomniejszona o Wynagrodzenie należne Administatorowi PD oraz inne koszty i należności, które podlegają potrąceniu zgodnie z Regulaminem PD.
 3. „Cena Towaru” - cena towaru brutto, tj. zawierająca należny podatek VAT, wskazana przez Sprzedającego w Serwisie PD.
 4. „Dostawa PD” – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymienionej w cenniku dostaw Towaru zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży.
 5. „Dowód zakupu” – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2011.177.1054 j.t.) i innymi stosownymi obowiązującymi przepisami prawa.
 6. „Fanpage”- strona fanowska Usługodawcy prowadzona w ramach portalu społecznościowego Facebook znajdującego się pod adresem .
 7. „Karta Podarunkowa” - bon imienny lub na okaziciela, w formie elektronicznej lub w postaci plastikowej karty, o wskazanym nominale i z określoną z góry datą ważności emitowany przez Usługodawcę. Bon zawiera kombinację cyfr, liter lub innych znaków specjalnych i może być wykorzystany w celu zapłacenia Ceny Towaru, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PD.
 8. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu PD.
 9. „Kod Rabatowy” – kod składający się z cyfr, liter lub innych znaków specjalnych. Wprowadzenie kodu w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie PD spowoduje udzielenie Kupującemu rabatu na zasadach określonych w Regulaminie PD lub innym regulaminie promocyjnym, który Administrator PD udostępni Kupującemu.
 10. „Kodeks cywilny” – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2014.121 j.t.).
 11. „Kodeks dobrych praktyk” – dobrowolny zbiór zasad postępowania (w szczególności norm etycznych i zawodowych) przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania.
 12. „Konsument” - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. „Kontakt” – dane Usługodawcy służące porozumiewaniu się z Użytkownikami.
 14. „Konto Kupującego” - wydzielone dla konkretnego Kupującego indywidualne konto, które pozwala Kupującemu dokonywanie zakupów Towarów. Na indywidualnym koncie zebrane są dane Kupującego oraz inne informacje, w szczególności dotyczące dokonywanych przez niego transakcji.
 15. „Konto Sprzedającego” lub „Panel Projektanta” - wydzielone dla konkretnego Sprzedającego indywidualne konto, które pozwala Sprzedającemu na edytowanie podstron Towarów i zawieranie Umów Sprzedaży za pomocą Serwisu PD, w którym zebrane są także dane Sprzedającego oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcji w ramach Usługi PD.
 16. „Konto” - Konto Kupującego lub Konto Sprzedającego.
 17. „Kupujący - podmiot nabywający od Sprzedającego Towary w ramach Usługi PD. Kupujący może korzystać z indywidualnego Konta Kupującego. Status Kupującego podmiot otrzymuje z chwilą zawarcia Umowy PD z Kupującym i nie jest uzależniony od Rejestracji Użytkownika.
 18. „Miejsce wydania rzeczy” – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 19. „Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Serwis PD informuje Użytkowników o nowych Towarach, wydarzeniach i promocjach pojawiających się Serwisie PD.
 20. „Okres Rozliczeniowy” – okres, w którym następuje przelew Ceny Sprzedającego na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z Regulaminem PD.
 21. „Prawo konsumenckie” – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827).
 22. „Rachunek bankowy usługodawcy” – rachunek bankowy prowadzony przez bank ING Bank Śląski pod numerem: 97 1050 1461 1000 0092 0059 7657.
 23. „Regulamin PD” - niniejszy regulamin.
 24. „Rejestracja Użytkownika” – dokonanie czynności rejestracyjnych określonych w Regulaminie PD.
 25. „Serwis PD” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.polishdesigners.pl, w ramach którego Kupujący ma dostęp do stron zawierających wybrane przez Administratora PD Towary wystawiane przez Sprzedających.
 26. „Sprzedający” - podmiot wystawiający na sprzedaż Towary w ramach Usługi PD za pomocą Konta Sprzedającego. Status Sprzedającego podmiot otrzymuje z chwilą zawarcia „Umowy PD ze Sprzedającym” i dokonania Rejestracji Użytkownika.
 27. „Towar” - produkt lub usługa prezentowane przez Sprzedającego w ramach Usługi PD. Towary prezentowane przez Sprzedającego wymagają każdorazowej akceptacji Administratora PD.
 28. „Umowa PD z Kupującym” – umowa o świadczenie Usługi PD zawierana pomiędzy Usługodawcą a Kupującym, o treści określonej niniejszym Regulaminem.
 29. „Umowa PD z Użytkownikiem” - oznacza umowę PD z Kupującym lub umowę PD ze Sprzedającym.
 30. „Umowa PD ze Sprzedającym” - umowa o świadczenie Usługi PD zawierana pomiędzy Usługodawcą a Sprzedającym, o treści określonej niniejszym Regulaminem.
 31. „Umowa Sprzedaży” – umowa zawierana w ramach Usługi PD pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, o treści określonej niniejszym Regulaminem.
 32. „Usługa PD” lub „Usługa” – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pomocą Serwisu PD, zarejestrowanym Sprzedającym oraz Kupującym bez konieczności dokonywania Rejestracji. Usługa PD polega na udostępnieniu Sprzedającym możliwości prezentowania ich Towarów w Serwisie PD oraz umożliwieniu Użytkownikom PD zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie PD. Usługa PD obejmuje także prowadzenie Konta Sprzedającego lub Konta Kupującego, które są dostępne po prawidłowej Rejestracji Użytkownika.
 33. „UŚUDE” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 34. „Użytkownik” - Kupujący lub Sprzedający.
 35. „Wada fizyczna” – niezgodność rzeczy sprzedawanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta; nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 36. „Wada prawna” – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 37. „Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Usługodawcy od Sprzedającego.
 38. „Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu PD, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towaru, rodzaj Dostawy, sposób płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.  

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi PD przez Usługodawcę. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy PD z Użytkownikiem.
 2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy).
 3. Do korzystania z Usługi PD niezbędne jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie stron www, posiadanie konta e-mail (poczty elektronicznej).
 4. Każdy odwiedzający Serwis PD, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu PD i Usługi PD, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu PD.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu PD należą do Administratora PD. Prawa do poszczególnych elementów zawartości wyświetlanej z wykorzystaniem Usługi PD (w szczególności dotyczy to: tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio, materiałów video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem zamieszczanych w Serwisie PD) należą do Administratora PD lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora PD w ramach świadczenia Usługi PD.
 6. Podmioty korzystające z Usługi PD, w tym w szczególności Użytkownicy, zobowiązane są do nienaruszania praw Administratora PD lub osób trzecich, o których mowa w punkcie powyżej.
 7. Korzystanie z Usługi PD w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Administrator PD zastrzega, iż zakazane jest w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie treści zamieszczanych w Serwisie PD.
 9. W Serwisie PD, Administrator PD może prezentować również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest Usługą PD w rozumieniu Regulaminu PD. Zasady korzystania z takich ofert lub usług określają odpowiednie podmioty trzecie, a Administrator PD nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez Użytkowników, ani za treść witryn internetowych, do których przekierowują umieszczone w Serwisie PD linki.

 

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU PD

 

I. REJESTRACJA, UMOWA PD Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Umowę PD z Użytkownikiem może zawrzeć z Usługodawcą Klient w rozumieniu Regulaminu PD. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zawierać Umowę PD z Użytkownikiem tylko w takim zakresie, w jakim umożliwiają im to przepisy prawa.
 2. Przed zawarciem Umowy PD z Użytkownikiem, Sprzedający musi dokonać, a Kupujący może dokonać Rejestracji.
 3. Etapy Rejestracji różnią się od siebie w zależności od typu Użytkownika.
 4. Wprowadzenie danych w toku procesu rejestracji jest nieobowiązkowe, ale niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi Rejestrację i zawarcie Umowy PD z Użytkownikiem.
 5. Z chwilą dokonania Rejestracji zostanie utworzone odpowiednie Konto Użytkownika.
 6. Administratorowi PD przysługuje prawo odmowy Rejestracji i zawarcia Umowy PD z Użytkownikiem bez podania przyczyny. W przypadku odmowy, o której mowa powyżej, dane podane w toku procesu rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane przez Administratora PD.
 7. Administrator PD może odmówić dokonania Rejestracji lub zawarcia Umowy PD z Użytkownikiem, w szczególności gdy:   

poweźmie wątpliwość co do prawdziwości danych podanych w toku procesu rejestracji lub zawierania umowy przez Użytkownika;

Użytkownik ten naruszył uprzednio zasady korzystania z Serwisu PD w ramach Usługi PD (w szczególności dotyczy to naruszenia postanowień Regulaminu PD lub dobrych obyczajów);

login lub podana przez Użytkownika nazwa, marka lub logotyp, w ocenie Administratora PD, naruszają prawo, postanowienia Regulaminu PD, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;

z przyczyn technicznych Administrator PD nie może dokonać rejestracji Użytkownika, zawrzeć lub wykonać Umowy PD z Użytkownikiem.

Dokonując rejestracji lub zawierając Umowę PD z Użytkownikiem, Użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i zgodne ze stanem rzeczywistym, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji.

Dokonując rejestracji lub zawierając Umowę PD z Użytkownikiem, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem PD i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Użytkownik przez zapoznanie się z Regulaminem PD przyjmuje do wiadomości, że:

zawarcie Umowy PD z Użytkownikiem wymaga dokonania czynności wymienionych w Regulaminie PD

potwierdzenie rejestracji Użytkownika oznacza potwierdzenie otrzymania przez Administratora PD oferty zawarcia Umowy PD z Użytkownikiem. Oferta zawarcia Umowy PD z Użytkownikiem staje się dla Użytkownika wiążąca – do chwili zawarcia Umowy PD z Użytkownikiem może on jednak poinformować Administratora PD, za pośrednictwem poczty e-mail, o cofnięciu oferty

treść Umowy PD z Użytkownikiem jest utrwalana przez Administratora PD na serwerach, za pomocą, których świadczona jest Usługa PD;

ma dostęp do treści zawartej Umowy PD z Użytkownikiem w ramach Usługi PD – zawierając ją Użytkownik powinien pobrać i utrwalić we własnym zakresie plik (w formacie pdf) z treścią Regulaminu PD;

w przypadku podania przy zawarciu Umowy PD z Użytkownikiem nieprawdziwych lub błędnych danych, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Administratora PD, który dokona ich korekty, chyba że Administrator PD stwierdzi, że występują wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia;

 ilekroć w Regulaminie PD, w tym w szczególności w Umowie Sprzedaży, przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń za pomocą odpowiedniego Konta lub innych narzędzi udostępnianych przez Administratora PD, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika z odpowiednich narzędzi udostępnionych przez Administratora PD, bez względu na to kiedy oświadczenie to doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się on z nim zapoznać, chyba że z przyczyn zawinionych przez Administratora PD opóźnienie w dojściu oświadczenia do jego adresata przekroczyło 7 dni, wtedy Administrator PD ponosi odpowiedzialność za opóźnienie na zasadach określonych w odpowiedniej Umowie PD z Użytkownikiem.

11. Dokonując rejestracji lub zawierając Umowę PD z Użytkownikiem, Użytkownik zobowiązuje się do:

a. korzystania z Usługi PD w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu PD i nienaruszania przy tym praw Administratora PD, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów;

b. zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego indywidualnego Konta w celu uniemożliwienia korzystania z Usługi PD osobom nieuprawnionym za pośrednictwem jego Konta;

c. należytego wykonywania postanowień Umowy PD z Użytkownikiem oraz zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży.

12. W przypadku powstania szkody spowodowanej dostępem osoby nieuprawnionej do Konta Użytkownika, Administrator PD nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda wynikła z umyślnej winy Administratora PD.

13. Administrator PD zastrzega sobie prawo przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, wiadomości e-mail związanych z zawartymi z nimi Umowami PD z Użytkownikiem lub z zawartymi przez nich Umowami Sprzedaży.

14. Zawarcie Umowy PD z Użytkownikiem następuje:

 1. w przypadku Umowy PD ze Sprzedającym – z chwilą przekazania Administratorowi PD dodatkowych danych, których podania będzie wymagał Serwis PD, po przesłaniu formularza rejestracyjnego;
 2. w przypadku Umowy PD z Kupującym:

                      - gdy Kupujący dokonał rejestracji – z chwilą przesłania Administratorowi PD formularza rejestracyjnego;

                      - gdy Kupujący nie dokonał rejestracji – z chwilą złożenia przez niego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

II. UMOWA PD Z KUPUJĄCYM

 1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne umożliwienie Kupującemu przez Usługodawcę zawieranie Umów Sprzedaży zgodnie z Regulaminem PD.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia Kupującemu ciągłości funkcjonowania Usługi PD.
 3. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail, powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy PD z Kupującym lub z Umową Sprzedaży.
 4. Kupujący zobowiązuje się do:

zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu PD oraz dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym praw osób trzecich;

przekazywania w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym informacji dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży ilekroć Regulamin PD przewiduje przekazywanie takich informacji lub   Administrator PD zwróci się do niego z takim zapytaniem;

powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w ramach Usługi jakichkolwiek treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, Regulamin PD, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony w przypadku dokonania Rejestracji i założenia Konta Kupującego lub na czas wykonania Umowy Sprzedaży w przypadku złożenia przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży bez dokonania Rejestracji.

6. Kupujący oświadcza, że ma pełną świadomość, iż w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drugą stroną jest Sprzedający, który nie jest tożsamy z Usługodawcą, choć nie wyklucza się takiej możliwości. Jednocześnie Usługodawca może być pełnomocnikiem Sprzedającego i występować przy wykonywaniu Umowy Sprzedaży, jako podmiot upoważniony.

7. W przypadku dokonywania zwrotów płatności przez Sprzedającego Kupujący jest obowiązany do niezwłocznego przekazania Usługodawcy informacji w zakresie otrzymania zwrotu jakiejkolwiek kwoty od Sprzedającego w ramach dokonywanych, za pośrednictwem Usługi PD transakcji. Usługodawca zweryfikuje zasadność dokonanego zwrotu i jego wysokość. W przypadku, gdy kwota zwrócona Kupującemu jest wyższa niż kwota należna, Kupujący ma obowiązek zwrotu nadwyżki na rachunek bankowy Usługodawcy.

8. Usługodawca ma prawo wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu Usługi PD.

9. W związku z nieodpłatnością Umowy PD z Kupującym, odpowiedzialność Usługodawcy za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Sprzedaży oraz za utracone przez Kupującego korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

10. Usługodawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży, w której nie był stroną.

11. Kupujący ponosi wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, postanowień Regulaminu PD, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Sprzedającego) lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Kupujący będzie zobowiązany do jej zwrotu Usługodawcy, co nie wyłącza prawa Usługodawcy do żądania odszkodowania w szerszym zakresie.

12. Kupujący może dokonać Rejestracji w Serwisie PD. Rejestracja Kupującego składa się z następujących etapów:

 1. wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Załóż konto w Serwisie PD,
 2. zaakceptowanie Regulaminu PD,
 3. kliknięcie przycisku „Załóż Konto”.

III. UMOWA PD ZE SPRZEDAJĄCYM

 1. Przedmiotem umowy jest umożliwienie Sprzedającemu przez Usługodawcę prezentacji, w ramach Usługi PD, Towarów ze wskazaniem ich cen, opisów, fotografii i innych informacji, które służyć będą przedstawieniu oferowanego produktu, a także umożliwienie zawierania z Kupującymi Umów Sprzedaży wystawianych Towarów.
 2. Korzystanie z Serwisu PD przez Sprzedającego wymaga Rejestracji Użytkownika. Rejestracja Sprzedającego składa się z następujących etapów:

Wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Zaloguj się / Jestem Projektantem

Zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności PD,

Kliknięcie przycisku „Rejestruj”,

 3. Sprzedający zobowiązuje się do zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży oraz zapłaty Usługodawcy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem PD.

4. Sprzedający oświadcza, że:

 1. prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową związaną z produkcją lub sprzedażą Towarów;
 2. przysługują mu wszelkie prawa do wszelkich znaków towarowych, logotypów oraz innych oznaczeń wykorzystywanych przez niego w ramach korzystania przez niego z Usługi PD, a wykorzystanie ich w ramach korzystania przez niego z Usługi PD nie stanowi naruszenia przepisów prawa, naruszenia praw osób trzecich ani dobrych obyczajów;
 3. sprzedawane przez niego Towary oraz ich sprzedaż w ramach Usługi PD nie narusza prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów;
 4. sprzedaż Towarów przez Sprzedającego nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia ani uzyskania jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej;
 5. sprzedawane przez niego Produkty są nowe, należytej jakości, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz spełniają wszelkie mające zastosowanie normy przewidziane dla towarów tego rodzaju;
 6. wyraża zgodę na otrzymywanie przewidzianych Regulaminem PD wiadomości na podany przez siebie adres e-mail.

5. Sprzedający zobowiązuje się do:

 1. zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu PD oraz dobrymi obyczajami, nie naruszając przy tym praw osób trzecich;
 2. wykonywania względem Kupujących wszelkich obowiązków przewidzianych przepisami prawa, takich jak obowiązki informacyjne Sprzedającego w zakresie zawieranej Umowy Sprzedaży oraz sprzedawanego Towaru; niemożność wykonania wymaganych prawem czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, za pomocą narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach Usługi PD nie zwalnia Sprzedającego z tego obowiązku;
 3. należytego, terminowego oraz zgodnego z przepisami obowiązującego prawa, Regulaminem PD oraz dobrymi obyczajami, wykonywania Umów Sprzedaży oraz wynikających lub związanych z nimi zobowiązań, w tym także zobowiązań związanych z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży;
 4. prezentowania sprzedawanych przez niego Towarów w Serwisie PD w sposób rzetelny, prawdziwy, zgodny z prawem, Regulaminem PD, dobrymi obyczajami oraz nienaruszający praw osób trzecich;
 5. prezentowania w Serwisie PD odpowiadających stanowi faktycznemu opisów Towarów; opis Towaru winien zawierać co najmniej następujące informacje: rodzaj, typ, istotne właściwości takie jak wymiary, kolory lub materiały, z których Towar został wykonany, Cenę Towaru, możliwe sposoby Dostawy, terminy wysyłki Towaru, fotografie Towaru w odpowiedniej rozdzielczości;
 6. zamieszczania w Serwisie PD Towarów odpowiadających wymogom określonym w Regulaminie PD, w szczególności z określonych Regulaminem branż; dotyczy to również produktów promocyjnych dla Kupujących; Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia Towaru w Serwisie PD;
 7. aktualizowania stanu dostępności Towarów prezentowanych w Serwisie PD;
 8. niepublikowania treści naruszających prawo, postanowienia Regulaminu PD, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
 9. niepublikowania treści reklamowych lub promocyjnych odnoszących się do towarów lub usług innych niż Towary własne;
 10. powstrzymania się od działań polegających na zachęcaniu Kupujących, którzy powzięli wiadomość o Sprzedającym lub oferowanych przez niego Produktach z wykorzystaniem Usługi lub którzy skontaktowali się ze Sprzedającym za pomocą danych kontaktowych uzyskanych w ramach Usługi, do zawierania umów dotyczących prezentowanych w ramach Usługi Produktów innych niż Umowy Sprzedaży zawierane zgodnie z Regulaminem PD;
 11. aktualizowania swoich danych adresowych, rejestrowych oraz numeru rachunku bankowego;
 12. dostarczania Kupującym z Towarami będącymi przedmiotem Umowy Sprzedaży odpowiednich Dowodów Zakupu oraz wszelkich innych dokumentów zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży lub wymaganych przepisami prawa;
 13. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących prowadzić do zawierania z Kupującymi, w ramach Usługi PD, Umów Sprzedaży, które byłyby niezgodne z postanowieniami Regulaminu PD lub zawierałyby postanowienia utrudniające lub uniemożliwiające realizację uprawnień Usługodawcy wynikających z Umowy PD ze Sprzedającym;
 14. przetwarzania danych osobowych, które zostały mu przekazane w związku z korzystaniem z Usługi PD, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przy czym przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w związku z korzystaniem z Usługi PD musi odbywać się co najmniej na takich samych zasadach jak w Polityce prywatności przyjętej przez Usługodawcę.

6. Usługodawca umożliwi Sprzedającemu prezentowanie Towarów w Serwisie PD; prezentowanie odbywać się będzie przy użyciu Konta Sprzedającego za pomocą narzędzi informatycznych.

7. Usługodawca ma prawo odmowy Sprzedającemu prezentowania w Serwisie PD wszystkich lub wybranych Towarów.

8. Usługodawca każdorazowo, przed publikacją prezentacji, weryfikuje Towar i sposób prezentacji proponowany przez Sprzedającego. Usługodawca ma prawo usunięcia z Serwisu PD Towaru prezentowanego przez Sprzedającego. Usunięcie nie jest uzależnione od zgody Sprzedającego.

9. W sytuacji, gdy Towar lub sposób jego prezentacji w ramach Usługi PD, narusza postanowienia Regulaminu PD, Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia takiego Towaru lub dostosowania sposobu prezentacji do wymogów Regulaminu. Niniejszy zapis nie wyklucza uprawnienia Usługodawcy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

10. Prezentacja Towaru przez Sprzedającego w Serwisie PD stanowi zaproszenie do składania ofert przez Kupujących.

11. W przypadku skorzystania przez Kupującego z możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający ustosunkuje się do oświadczenia Kupującego o odstąpieniu, nie później niż w terminie 72 godzin od otrzymania takiego oświadczenia. Jeżeli Sprzedający nie spełni obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca, działając jako pełnomocnik Sprzedającego, może ustosunkować się do złożonego oświadczenia na co Sprzedający wyraża zgodę. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca, w imieniu i na rzecz Sprzedającego, może w szczególności zaakceptować zwrot oraz dokonać czynności mających na celu prawidłową realizację uprawnień Kupującego wynikających z Regulaminu PD oraz przepisów obowiązującego prawa. Akceptacja zwrotu przez Usługodawcę jest równoznaczna z akceptacją zwrotu przez Sprzedającego, przy czym wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie dokonane w opisanej sytuacji. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody spowodowanej przez Usługodawcę oparciu o takie pełnomocnictwo zostaje w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie, wyłączona (nie dotyczy to jednak szkody wyrządzonej z winy umyślnej Administratora).

12. W ramach Usługi PD Sprzedający zawierając Umowę Sprzedaży ma możliwość wskazania dostępnych sposobów dostawy Towaru Kupującemu. Usługodawca ma prawo zmiany dostępnych sposobów dostawy oraz może zastrzec konkretny sposób dostawy dla konkretnych Towarów.

13. Sprzedający jest obowiązany do zapakowania Towaru w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo w czasie transportu, przy wykorzystaniu dostarczonych przez Usługodawcę opakowań, do umieszczenia w przesyłce dostarczonych przez Usługodawcę materiałów promocyjnych oraz do zaadresowania przesyłki zawierającej Towar poprzez przyklejenie na niej etykiety adresowej wygenerowanej w Serwisie PD za pomocą Konta Sprzedającego. Sprzedający ma obowiązek wysłania przesyłki zapakowanej i zaadresowanej jak w zdaniu poprzedzającym zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy.

14. Sprzedający udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu wszelkich kwot należnych z tytułu zawartych przez Sprzedającego Umów Sprzedaży, a także do dokonywania w jego imieniu ewentualnych zwrotów kwot na rzecz Kupującego. Pełnomocnictwo to nie nakłada na Usługodawcę obowiązków innych niż te wyraźnie przewidziane Regulaminem PD.

15. Usługodawca ma prawo przyjmowania od Kupującego Ceny Towaru oraz Kosztów Dostawy PD.

16. Z tytułu świadczenia Usługi PD Usługodawcy przysługuje od Sprzedającego Wynagrodzenie. Wynagrodzenie naliczane jest od każdej zawartej i zrealizowanej Umowy Sprzedaży według zasad ustalonych indywidualnie między Usługodawcą a Sprzedającym na podstawie Regulaminu PD lub innych umów. Roszczenie Usługodawcy o zapłatę Wynagrodzenia powstaje z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego i Kupującego. Wierzytelności o zapłatę Wynagrodzenia Usługodawcy będą potrącane z wierzytelnością Sprzedającego o zapłatę Ceny Sprzedającego z kwot pobranych przez Usługodawcę, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, na co Sprzedający wyraża zgodę. Potrącenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje z chwilą bezpośrednio poprzedzającą wypłatę przez Usługodawcę kwoty należnej Sprzedającemu.

17. Wierzytelności, o których mowa w pkt 16, stają się wymagalne z chwilą bezpośrednio poprzedzającą potrącenie, o którym mowa w pkt 16, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Kupujący zapłacił Cenę Towaru wraz z należnymi Kosztami Dostawy, jeżeli był do tego zobligowany zawartą Umową Sprzedaży.

18. W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy Sprzedaży, Wynagrodzenie nie przysługuje Usługodawcy.

19. Każdorazowo Wynagrodzenie ustalone jest w formie stawki procentowej od Ceny Towaru, w tym należny podatek od towarów i usług.

20. Usługę, za którą Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie uznaje się za wykonaną z chwilą dokonania transakcji, tj. zaksięgowania zapłaty Ceny Towaru przez Kupującego lub wysłania Towaru przez Sprzedającego. Usługodawca wystawi Sprzedającemu fakturę VAT w terminie do 15. dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura VAT może być wystawiona i przesłana Sprzedającemu w formie elektronicznej, na co Sprzedający wyraża zgodę. Sprzedający upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Jeżeli na skutek odstąpienia przez Kupującego od umowy wynagrodzenie Usługodawcy ulegnie zmniejszeniu, wówczas Usługodawca wystawi Sprzedającemu fakturę korygującą.

21. Rozliczenie wynikające z tytułu Umowy Sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, pomiędzy Usługodawcą i Sprzedającym następować będzie w formie wypłaty Sprzedającemu przez Usługodawcę Ceny Sprzedającego i odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:

 1. wypłata następuje w na rachunek bankowy wskazany przez niego w ramach Konta Sprzedającego terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków przez Sprzedającego (Okres Rozliczeniowy);
 2. warunkiem wypłaty jest otrzymanie zapłaty Ceny Towaru przez Administratora PD, potwierdzenie wysyłki Towaru przez Sprzedającego i zmiana statusu na „zamówienie zrealizowane”;
 3. wypłata nie zostanie dokonana w przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o jakimkolwiek naruszeniu Regulaminu PD przez Sprzedającego, w tym przypadku wypłata zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia okoliczności i rodzaju naruszeń;
 4. za wypłatę uznaje się chwilę obciążenia rachunku bankowego Usługodawcy.

22. W przypadku wypłaty Ceny Sprzedającego przez Usługodawcę przed odstąpieniem Kupującego od Umowy Sprzedaży, Sprzedający ma obowiązek zwrotu wszelkich kwot uzyskanych w związku z tą Umową Sprzedaży od Usługodawcy, a Usługodawca działając jako pełnomocnik Sprzedającego dokona wobec Kupującego zwrotu Ceny Towaru wraz z Kosztami Dostawy.

23. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego roszczenia Kupującego o obniżenie ceny lub żądania zwrotu Ceny Towaru wraz z Kosztami Dostawy z powodu niedostępności Towaru (mimo przyjęcia oferty Kupującego),Usługodawca zachowuje prawo do pełnego Wynagrodzenia należnego mu na podstawie Regulaminu PD od Sprzedającego.

24. Usługodawca ma prawo do potrącania wszelkich wierzytelności o zwrot jakichkolwiek kwot od Sprzedającego, z wierzytelnościami Sprzedającego o zapłatę bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych czynności, na co Sprzedający wyraża zgodę.

25. W przypadku, gdy Sprzedający sam dokona zwrotu jakiejkolwiek kwoty na rzecz Kupującego, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę i przedstawić mu potwierdzenie dokonania przelewu.

26. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Usługodawcy wszelkich kwot wypłaconych przez Usługodawcę Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o dokonaniu takiej wypłaty.

27. W celu realizacji Umowy PD przez Usługodawcę, Sprzedający udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu, licencji na wykorzystanie utworów - materiałów graficznych, fotograficznych, audio-video, opisów i innych materiałów wykorzystywanych do prezentacji jego Towarów w Serwisie PD, w tym do udostępniania tych materiałów osobom trzecim, w celu promowania tych Towarów lub Usługi PD w: Internecie, innych szeroko rozumianych mediach i innych miejscach. W szczególności wykorzystywanie materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może mieć miejsce w związku z wydarzeniami branżowymi, pokazami (publicznymi i wewnętrznymi) oraz targami. Sprzedający udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na wykorzystywanie w zakresie i do celów wskazanych w niniejszym punkcie, wszelkich praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych i oznaczeń przedsiębiorcy. Licencja na wykorzystywanie przez Usługodawcę materiałów i praw przysługujących Sprzedającemu opisane w punkcie powyżej obejmują następujące pola eksploatacji:

 1. utrwalanie utworu przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszystkich znanych nośnikach, w szczególności utrwalanie techniką analogową, cyfrową oraz optyczną;
 2. zwielokrotnianiu wszelkimi znanymi technikami, w szczególności zwielokrotnianie techniką analogową, cyfrową oraz optyczną;
 3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;
 4. publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych.

28. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Usługi PD, która jest przedmiotem Umowy PD ze Sprzedającym i akceptuje warunki korzystania z niej.

29. Usługodawca ma prawo wprowadzania zmian sposobu funkcjonowania Usługi PD, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych celem usprawnienia jej funkcjonowania.

30. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Sprzedającego sprzeczne z postanowieniami Regulaminu PD, w szczególności za działania wpływające na treść zawieranych przez Sprzedającego Umów Sprzedaży i kształtujące ją w inny sposób niż przewidziany Regulaminem PD.

31. Sprzedający ponosi wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu PD, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niekompletnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Sprzedającego. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Kupującego) lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu Usługodawcy odpowiedniej kwoty, co nie wyłącza prawa Usługodawcy do żądania odszkodowania w większym zakresie.

32. Strony Umowy PD ze Sprzedającym zobowiązują się do polubownego załatwienia wszelkich sporów pomiędzy nimi wynikających lub związanych z tą umową. W przypadku niemożności załatwienia sporu polubownie, Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

IV. ROZWIĄZANIE UMOWY PD Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Umowa PD z Użytkownikiem może być rozwiązana przez każdą ze stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy PD z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu PD, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów lub w przypadku gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Użytkownika było nieprawdziwe, nieścisłe lub wprowadzało w błąd. Prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przysługuje Usługodawcy również w przypadku wypowiedzenia przez Sprzedającego pełnomocnictw, o których mowa w Regulaminie PD, w tym w szczególności w Umowie PD ze Sprzedającym.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy PD z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługodawcę przepisów obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu PD, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów.
 4. Rozwiązanie Umowy PD z Użytkownikiem pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży i wynikające z nich rozliczenia pomiędzy ich stronami oraz Usługodawcą i Użytkownikami. Na potrzeby wypłaty Ceny Sprzedającego ostatni dzień obowiązywania Umowy PD ze Sprzedającym będzie traktowany jako ostatni Dzień Rozliczeniowy w miesiącu.
 5. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy PD z Użytkownikiem winno być przesłane drugiej stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym pocztą tradycyjną na następujące adresy:

dane Usługodawcy – dane znajdujące się w Regulaminie PD pod pojęciem Kontakt;

dane Użytkownika - adres e-mail oraz adres siedziby/zamieszkania podane przez Użytkownika przy zawarciu Umowy PD z Użytkownikiem.

 

§ 4 UMOWA SPRZEDAŻY

 

I. PRZEDMIOT, STRONY UMOWY

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedający i Kupujący. Usługodawca co do zasady nie jest stroną Umowy Sprzedaży.
 2. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Towaru oraz do dostarczenia go Kupującemu zgodnie z Umową Sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów Dostawy oraz do odebrania Towaru zgodnie z Umową Sprzedaży i Regulaminem PD.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest zawarcie przez Sprzedającego Umowy PD ze Sprzedającym i zawarcie przez Kupującego Umowy PD z Kupującym.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Kupujący składa zamówienie za pomocą Serwisu PD, składanie zamówienia składa się z następujących etapów:

 1. wybór Towaru,
 2. kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 3. kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę”,
 4. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji,
 5. dokonanie płatności (w przypadku wybrania opcji przedpłaty),
 6. potwierdzenie otrzymania zapłaty (w przypadku opcji przedpłaty),
 7. potwierdzenie wysyłki Towaru (przekazanie przesyłki kurierowi).

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru zgodnego z informacjami podanymi przez Sprzedającego w Serwisie PD lub innymi, indywidualnymi ustaleniami z Kupującym.
 2. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić terminową wysyłkę Towaru do Kupującego. Termin realizacji określony jest w prezentacji Towaru, a w przypadku braku terminu realizacji zostanie określony w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy zamówiony Towar jest niedostępny z przyczyn od niego niezależnych.
 4. W przypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać Umowy Sprzedaży, gdyż zamówiony Towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminach przewidzianych przepisami prawa, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 5. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana przez Usługodawcę w systemie komputerowym, za pomocą którego świadczona jest Usługa PD. Kupujący ma dostęp do treści Umowy Sprzedaży w ramach Usługi PD. Kupujący, zawierając Umowę Sprzedaży, powinien pobrać i utrwalić we własnym zakresie plik z treścią Regulaminu PD udostępniany przez Administratora PD.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego lub Administratora PD w przypadku, gdy stwierdzi, że przy zawarciu Umowy Sprzedaży, podał nieprawdziwe lub błędne dane. Sprzedający w oparciu o przekazane mu informacje dokona ich korekty, chyba że stwierdzi, że zachodzą wymagające wyjaśnienia wątpliwości uzasadniające podjęcie innych czynności określonych Regulaminem PD.
 7. Umowa Sprzedaży może być zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin PD akceptowany przez Kupującego, o ile Sprzedający udostępnia w tym języku informacje dotyczące Towaru, którego Umowa Sprzedaży dotyczy, w ramach Usługi.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Kupujący zapłaci Cenę Towaru oraz Koszty Dostawy w wysokości wskazanej w Serwisie PD, za pośrednictwem której dokonuje on zakupu Towaru. Zapłata Ceny Towaru oraz Kosztów Dostawy nie może być dokonana przed przyjęciem oferty przez Sprzedającego.
 2. Zapłata Ceny Towaru oraz Kosztów Dostawy zostaje dokonana za pomocą jednej z dostępnych w ramach Usługi PD metod płatności. Niektóre metody płatności mogą przewidywać dokonywanie płatności za pośrednictwem podmiotów innych niż strony Umowy Sprzedaży, Administrator lub banki prowadzące ich rachunki bankowe. W takim wypadku konieczne może okazać się zawarcie przez Kupującego odpowiedniej umowy z dostawcą takiej usługi płatniczej.
 3. Zapłata zostaje dokonana na rachunek bankowy Administratora PD (który może być także rachunkiem bankowym podmiotu świadczącego dla Administratora PD usługi pośrednictwa finansowego) podany w ramach Usługi PD. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania kwot na rachunku bankowym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego, Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedającym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych określonych w art. 33 i art. 34 Prawa konsumenckiego - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827).
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy złożenie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub od momentu poinformowania go o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14-dniowym.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.polishdesigners.pl lub w innej formie dopuszczalnej Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli uprzednio Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta rzecz.
 12. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 3. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może żądać również wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

11. W przypadku zażądania przez Konsumenta wydania rzeczy lub usunięcia wady albo złożeniu oświadczenia o obniżeniu ceny, określając kwotę, o jaką cena ma być obniżona Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu uważa się, że Sprzedający uznał żądanie Konsumenta za uzasadnione.

12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi.

13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

14. Konsument, w terminach określonych w może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

15. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się odpowiednio 13-14, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, to termin ten jest liczony od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

16. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w sposób opisany powyżej, Kupujący otrzyma informację o adresie Sprzedającego, na jaki powinien wysłać zwracany Towar. Informacja ta zostanie przesłana Kupującemu na adres e-mail podany przy zawarciu Umowy PD z Kupującym.

17. Do zwracanego Produktu powinien zostać dołączony dowód wskazujący na datę zakupu i dane sprzedawcy (taki jak w szczególności paragon lub faktura VAT).

18. Potwierdzenie przez Sprzedającego zwrotu, przy wykorzystaniu Konta Sprzedającego, jest podstawą do zwrotu przez Administratora PD działającego jako pełnomocnik Sprzedającego zapłaconych przez Kupującego kwot. Ponadto, Sprzedający powinien potwierdzić Kupującemu na piśmie dokonanie zwrotu Towaru.

VII. GWARANCJA

 1. Sprzedający może udzielić na Towar gwarancji. W takim wypadku gwarancja winna być udzielona w formie pisemnej, a dokument gwarancji przesłany wraz z Towarem Kupującemu.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu PD oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ 5 KARTY PODARUNKOWE

 

 1. Karty Podarunkowe są emitowane przez Administratora PD.
 2. Karta Podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej, wskazanie czy jest na okaziciela czy imienna oraz termin ważności.
 3. Karty Podarunkowe emitowane przez Administratora PD mogą być nabywane przez Kupujących od Administratora PD z wykorzystaniem Konta Kupującego. W takim wypadku do umowy pomiędzy Administratorem PD a Kupującym dotyczącym nabycia Karty Podarunkowej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu PD dotyczące Umowy Sprzedaży.
 4. Dostarczenie Karty Podarunkowej następuje poprzez wysłanie jej fizycznego egzemplarza lub przesłanie jej elektronicznej wersji na adres e-mail Kupującego.
 5. Karty Podarunkowe mogą być przekazywane Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach. Ilekroć w Umowie Sprzedaży przewidziano obowiązek Kupującego polegający na zapłacie Ceny Towaru, Kupujący może wykonać go w części odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej poprzez wpisanie kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie PD.
 6. W przypadku gdy zapłata za Towar następuje z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Sprzedający otrzymuje od Administratora PD Cenę Sprzedającego w pełnej wysokości na podstawie zapisów Umowy PD ze Sprzedającym i innych zawartych między nimi umów.
 7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu oznaczonego na niej terminu ważności.
 8. Karta Podarunkowa może być wykorzystana jednorazowo; w razie wykorzystania Karty Podarunkowej w celu zapłaty za Towar o wartości niższej niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Kupującemu nie przysługuje zwrot niewykorzystanej części, nie będzie on mógł także wykorzystać jej w celu zapłaty za inny Towar.
 9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 10. Ilekroć dojdzie do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w ramach której płatność za Towar została dokonana przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, Kupującemu przysługuje zwrot Karty Podarunkowej o wartości nominalnej odpowiadającej Cenie Towaru uiszczonej przez niego za pomocą Karty Podarunkowej. Okres ważności tak wydanej Karty Podarunkowej nie może być krótszy niż okres pomiędzy wykorzystaniem Karty Podarunkowej w celu zapłacenia należności wynikającej z Umowy Sprzedaży, od której odstąpiono i datą utraty ważności przez wykorzystaną Kartę Podarunkową. Kupujący nie jest uprawniony do żądania w tym zakresie wypłaty w pieniądzu.
 11. Administrator PD może generować Kody Rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych.
 12. Kody Rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości otrzymywanej przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Skorzystanie z Kodu Rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie Ceny Towaru o odpowiedni odsetek, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

 

§ 6 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi winny być zgłaszane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres Administratora i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Usługi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Usługi winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży powinny być załatwiane w sposób określony w § 7 Umowa Sprzedaży.

 

§ 7 ZMIANA REGULAMINU

 

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może rozwiązać Umowę PD z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 3. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie jest zmianą Regulaminu.
 4. Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie PD mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Polityka prywatności PD stanowiąca załącznik Regulaminu PD stanowi jego integralną część.